Usvojena konačna trasa Koridora 5c

0
1127

U Federaciji BiH donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na koridoru Vc“ koji će važiti u narednih 20 godina od dana objave Odluke o donošenju plana u Službenim novinama FBiH.

Time je ostvaren doprinos za nastavak izgradnje koridora Vc, gdje se treba izgraditi još 175 kilometra. Federacija BiH koristi 92 km autoceste na koridoru Vc, a do kraja 2018. godine u funkciji bi trebalo biti novih 40 km.

– Donošenje plana znači da se stvaraju pretpostavke za razvoj gospodarstva u zemlji kao i regionalnu integraciju kroz bolje prometne veze između velikih gradova BiH i susjednih zemalja. Realizacija cestovnog kapitalnog projekta Autocesta na koridoru Vc ima prije svega razvojni karakter, mogućnost nastajanja novih urbanih centara neposredno uz koridor – izjavio je Feni federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.

Nakon ranijeg odobravanja u Predstavničkom domu, danas je Prostorni plan usvojen i u Domu naroda Federalnog parlamenta, gdje su većinom glasova prihvaćeni i amandmani Vlade FBiH, koji su postali sastavni dio plana.

– Na taj način stvoreni su uvjeti za angažiranje građevinske operative i pokretanje ciklusa investicija u FBiH – kazao je Martić.

Pojašnjava da je amandmanima obuhvaćena i definirana kompletna trasa Autoceste koridora Vc od Svilaja (granica s Hrvatskom na sjeveru) do Bijače na jugu, na granici s Hrvatskom, koja će omogućiti koridor Vc i Jadransko-jonsku autocestu, odnosno utvrđen je konačan položaj trase Autoceste kroz teritorij BiH.

Najznačajnije izmjene, koje su predviđene amandmanima, odnose se na dionicu Konjic (petlja Ovčari) – Mostar Sjever. Omogućavaju jeftinije i bolje rješenje izgradnjom tunela Prenj i skraćivanje trase autoputa za 18 kilometara, kao i veću isplativost projekta.

Također, usklađena je trasa autoceste na dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Umjesto prolaska trase kroz Blagaj ona je pomjerena na način da prolazi između aerodroma Mostar i magistralne ceste M17.

Sa promjenom položaja petlje Mostar Jug bit će osigurana brža povezanost autoceste i magistralne ceste M17.

– Izmjena položaja trase na podoionici Mostar Jug – Počitelj je uzrokovala izmjenu položaja trase na prethodnoj dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Ove dionice predstavljaju i obilaznicu grada Mostara – istakao je Martić, dodajući da je omogućeno i polaganje instalacija energetske infrastrukture, vodoopskrbe, telekomunikacija, PTT instalacija.

Također, delegati su usvojili usuglašene zaključke klubova Bošnjaka i Hrvata da se Vlada Federacije BiH, nadležna ministarstva i JP Autoceste FBiH zaduže da iz sredstava ostvarenih optimizacijom trase koridora Vc na dionici Konjic (petlja Ovčari) – Mostar Sjever predvidi i planira optimizacija, modernizacija i ubrzanje cestovnog prometa osiguranjem najpovoljnijeg priključka na trasu Autoceste koridora Vc sa završnom petljom u općini Jablanica i to za općine iz pravca Jablanica – Prozor Rama – Gornji Vakuf-Uskoplje – Bugojno – Donji Vakuf – Jajce, te iz pravca Tomislavgrad – Posušje – Jablanica kao i pravac Konjic istovremeno s izvođenjem radova na tunelu Prenj.

Vlada FBiH se zadužuje da prati realizaciju plana, te dostavlja Parlamentu FBiH prijedloge evetualnih izmjena i dopuna.