I Fudbalski savez BiH svog Mamića za trku ima!

0
1416

EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO KRIMINAL U NFS BiH!

Fudbalski savez BiH već godinama se u bh. javnosti spominje u negativnom smislu. Pogotovo kada je poslovanje u pitanju. Svi se još uvijek sjećamo afera s Ahmedom Pašalićem i Munibom Ušanovićem, a činilo se da dolaskom Elvedina Begića situacija se značajno mijenja.

Međutim, stvari i nisu baš takve. Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine izvršila je kontrolu poslovanja u FS BiH, koja je trajala od 16. oktobra do 23. decembra 2015. Novi.ba došao je u posjed Zapisnika o kontroli, koji je sačinjen 29. decembra iste godine.

Iz izvora bliskih Savezu (identitet osobe poznat redakciji) saznali smo i to da su zaposlenici 02. decembra 2015. na sjednici obaviješteni da je PDV kontrola započela i da zbog važnih obaveza administracije prema drugim kontrolnim organima postoji mogućnost da je bilo nekih propusta i da ne znaju kakav će rezultat kontrole PDV-a biti! A upravo Zapisnik o kontroli nam otkriva rezultate, koji su itekako zabrinjavajući.

Nezvanično saznajemo da je Odjel za organizirani kriminal SIPA-e sve predao u Tužilaštvo BiH koje, iz nerazumljivog razloga, još sve drži u ladicama.

Bitno je naglasiti da je Uprava za indirektno oporezivanje kontrolisala period poslovanja od 01. avgusta 2011. do 30. septembra 2015. godine po predmetu kontrole: Kontrola PDV-a po prijavi. Zapisnikom o kontroli od 29. decembra broj 04/5-2/II-17-UP-2032-2/15, čiji predmet je kontrola obračuna i uplata PDV-a od strane FS BiH konstatovano je dosta propusta kojima je, osim utaje i neplaćanja PDV-a, poslovanjem odgovornih lica značajno oštećen i FS BiH. 

Navest ćemo samo neke:

1. Veliki dio marketinških ugovora nije u potpunosti realizovan, tj. fakturisan i naplaćen. Svaki ugovor koji je odobrio IO FS BiH ukoliko nije realizovan može raskinuti samo IO uz dokumentovanje razloga za raskid, a nikako neki pojedinac koji time uskraćuje prihode FS BiH ili još gore nekome “oprašta” neki dug prema Savezu. To predstavlja klasičnu zloupotrebu položaja i prekoračenje ovlaštenja. 

2. Po ugovoru o poslovnoj saradnji sa Centrotrans-Eurolines Sarajevo, od 04. 7. 2011., po kome će davalac usluga Savezu fakturisati 60 % od ekonomske cijene i 40 % kompenzirati kroz usluge marketinških aktivnosti Saveza. U kontrolisanom periodu Centrotrans-Eurlines je fakturisao 545.579 KM Savezu, dok sam FS BiH nije fakturisao niti jednu KM.

U ovom slučaju postoje dvije varijante finansijske štete po sam Savez:

a) Ako je iznos od 545.579 KM zaista 60 % od ekonomske cijene (ali tada treba utvrditi ko je taj koji odobrava tu cijenu u FS BiH) onda je Savez trebao fakturisati iznos od 363.720 KM firmi Centrotrans-Eurolines kao naknadu za usluge marketinga. To nije učinjeno kao što se vidi iz Zapisnika, a taj iznos je trebalo kompenzirati. Ovim je Savez oštećen za iznos od 363.720 KM, kao i za sve kamate i kazne koje proističu iz kašnjenja uplate PDV-a po ovom osnovu i iznos PDV-a 52.846 KM.

b) Ako je iznos od 545.579 KM puni iznos ekonomske cijene koja je fakturisana, i tada je trebalo 40 % od ovog iznosa (218.231 KM plus PDV) fakturisati firmi Centrotrans-Eurolines i isti kompenzirati, a ne platiti navedenoj firmi. To znači da je Savez i u ovoj varijanti oštećen za pripadajući prihod i sve kamate i kazne za neuplaćeno PDV po tom osnovu.

Ukratko, i u jednom i u drugom slučaju postoji značajna finansijska šteta za Savez i po osnovu uskraćivanja prihoda samom FS BiH, te kazni i kamata po osnovu neplaćanja PDV-a u odgovarajućem periodu.

Inače, kontrola je utvrdila da je ukupan iznos neevidentiranih i neispravno evidentiranih faktura u KIF-u za kontrolisani period 3.539.292 KM.

3. Kontrolom prihoda od edukacije (strana 15) inspektori su utvrdili da je od ukupnog prihoda po tom osnovu 1.681.894 KM kroz KIF iskazano 910.047 KM, dok iznos od 771.847 KM nije iskazen, te je Savez oštećen.

Ovdje postoji mogućnost i čak falsifikovanja pojedinih dokumenata, jer inspektori su utvrdili prihod po ovom osnovu od 445.414 Km za 2014., dok je u izvještaju o realizaciji budžeta za 2014. iskazan iznos od 406.000 KM.

4. Kontrolom prihoda od prodaje ulaznica je ustanovljeno da u periodu kontrole od nekoliko utakmica A selekcije u KIF-u nije prikazan iznos od 558.677 KM. Isto tako, u Zapisniku se navodi neiskazani promet s nekoliko utakmica ostalih selekcija.

Inspektori nisu ulazili u konačnu analizu gdje su svi prihodi završili, ali to je potrebno detaljno analizirati jer po izvještajima o realizaciji budžeta cifre se ne slažu.

5. Također ovom kontrolom je utvrđeno da je odštampano i podijeljeno puno više VIP i Gratis ulaznica u odnosu na broj koji je ugovorima sa sponzorima i partnerima bio određen, tako da je ustanovljeno po tom osnovu 404.529 KM prometa, odnosno 68.769 Km PDV-a na štetu Saveza. Ovdje je došlo do klasičnog prekoračenja ovlaštenja i zloupotrebe položaja na štetu Saveza.

Ono što najviše pobuđuje pažnju i upozorava na nepravilnosti i zloupotrebe je da skoro svi podaci koje su našli inspektori se uglavnom ne podudaraju s izvještajima finansijskog sektora, izvještaji se štimaju i fabrikuju što je ovim zapisnikom i potvrđeno.

“Mi, grupa uposlenika Saveza, tražimo da se svi ovi navodi ispitaju, jer naša egzistencija je vezana za FS BiH i ova radna mjesta dok ljudima u IO, Skupštini i tijelima Saveza je ovo sve samo sporedna aktivnost, tako da im i nije toliko bitno šta će se zaista desiti. Svjesni smo da ćemo imati posljedice zbog ovoga, ali što prije se ove stvari objelodane i eventualno sankcionišu biće nam svima bolje”, rekao je naš sagovornik, koji je iz razumljivih razloga želio biti anoniman, pa nastavio:

“Ovim zapisnikom inspektori UIO su konstatovali da je država oštećena za preko 800.000 KM i najmanje 200.000 KM kamata, što će do momenta plaćanja daleko nadmašiti cifru od milion KM. Mi tražimo da nadležni organi istragom ustanove za koliko je Savez oštećen i ko je ugrozio naša radna mjesta i egzistenciju”.