Merkez OIL prisilni upravitelj zgrada

0
3766

Obavještenje o izboru prisilnog upravitelja stambenih zgrada u Travniku.

I

Obavještavamo etažne vlasnike stanova, poslovnih prostora i garaža u zgradama sa područja općine Travnik da je za prisilnog upravitelja zgrada određena firma

“MERKEZ  – OIL“ D.O.O. NOVI TRAVNIK,

ADRESA : Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik ,

TELEFON: 030/524-457;

II

Prisilna uprava zgradom traje sve dok vlasnici ne odaberu upravitelja zgrade sukladno člancima 15. i 20.  Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (“Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton”, broj: 5/14)  sa liste certificiranih upravitelja koje je imenovalo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK.

 

III

Sukladno Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama), za redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrade svaki etažni vlasnik plaća propisani iznos po 1m2 korisne površine na račun prisilnog upravitelja nakon ispostavljanja računa. Korisnik stana, poslovnog prostora i garaže koji ih nije otkupio ili se koristi stanom, poslovnim prostorom i garažom na temelju zakupa ili na drugoj osnovi, obvezan je plaćati propisani iznos naknade po 1 m2 korisne površine etažnom vlasniku sukladno Zakonu o obligacijskim odnosima.

Visina naknade za održavanje zajedničkih dijelova zgrade utvrđena je Odlukom o visini naknade za redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradom koja je objavljena u „Službenim novinama Općine Travnik, broj: 1/16.

Odluku o visini naknade za redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradom možete preuzeti sa web stranice Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba.

NAPOMENA: Za korisnika stana koji je nadležni općinski organ namijenio za rješavanje stambenih potreba socijalne kategorije stanovništva, naknadu za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom upravitelju uplaćuje općinska služba nadležna stambene poslove.          

IV

Etažni vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža u zgradama također su dužni poduzimati radove na zajedničkim dijelovima zgrade radi sprječavanja daljnih štetnih posljedica (hitne intervencije). Hitne intervencije (radovi) se obavljaju bez odlaganja, radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih dijelova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti radi sprječavanja daljnjih  štetnih posljedica. Finansiranje hitnih interevencija se vrši iz naknadno osiguranih sredstava etažnih vlasnika ili iz drugih izvora (kredita, pozajmica, gotovine i sl.) sukladno Pravilniku o izvršenju hitnih intervencija na zgradama („Službene novine Općine Travnik“, broj: 6/16), koji je također zajedno s ovim obavještenjem objavljen na web stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba.

V

Na web stranici Općine Travnik objavljen je i Zakon o održavnju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (“Službene novine KSB/SBK”, broj: 5/14), Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja zgrada (“Službene novine KSB/SBK”, broj: 8/14), Naputak o načinu promjene upravitelja zgrade (“Služben novine KSB/SBK”, broj: 8/14), Obrazac Zapisnika sa skupa etažnih vlasnika (“Službene novine KSB/SBK”, broj: 8/14), Obrazac Zapisnika o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa (“Službene novine KSB/SBK”, broj: 8/14), Naputak o sadržaju obrasca Evidencija zgrada u kojima se obavlja održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom sa obrascima: Obrazac “Z1” – Evidencija stanova, poslovnih prostora i garaža i Obrazac “EV” – Evidencija etažnih vlasnika(“Službene novine KSB/SBK”, broj: 8/14), Uputstvo o izradi obrasca Godišnje izvješće o radu upravitelja zgrade, sa obrascima: Obrazac “M1” – Godišnje izvješće o radu upravitelja zgrade i Obrazac “M2” Pregled utroška novčanih sredstavapo vrstama održavanja zajedničkih dijelova zgrade i izvorima finansiranja i Naputak o izradi obrasca evidencija upravitelja zgrada (“Službene novine KSB/SBK”, broj: 8/14) sa obrascem “OB-EU” – Evidencija upravitelja zgrada.

      POMOĆNIK NAČELNIKA

                                                                                                     

    Mato Jozak, dipl. ing. s.r.

Travnik, veljača 2017.godine