FBIH se zadužila novih 80 milijuna

0
1345

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta Koridora 5C u iznosu od 80.000.000 eura.

 

Ova sredstva će biti korištena za poddionice autoceste Buna – Počitelj, Donja Gračanica – Tunel Pečulj (Zenica sjever) i Tunel Pečuj – Klopče.

Rok otplate zajma je jedanaest godina, s četverogodišnjim grace periodom.

Sredstva će na kreditnom osnovu biti prenesena na JP Autoceste Federacije BiH d.d. Mostar kao krajnjem korisniku i dužniku.

 

Danas je data i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH, za čije potpisivanje je ovlašten federalna ministrica finansija, kao i za zaključivanje i usaglašavanje odgovarajućeg podugovora o između Federacije BiH i Autocesta FBiH.

 

Dužina poddionice Buna – Počitelj je 7,2 kilometara. Ona počinje pratećim uslužnim objektom Rotimski potok, nastavlja prema Počitelju i završava neposredno prije petlje Počitelj. Pomoćni uslužni objekt Rotimski most je pozicioniran 4,2 kilometara južno od Hodbine, neposredno nakon natputnjaka Stanojevići i obostrano je odmorište, u sklopu kojeg su predviđeni benzinska stanica i restoran.

 

Poddionica Klopče – Zenica Sjever (ulaz u tunel Zenica) je nastavak dionice Drivuša – Klopče i nadovezuje se na prethodnu u zoni vijadukta Perin Han. Putem četiri vijadukta i dva tunela (Ričice i Pečuj) ulazi se u područje naselja Donja Gračanica.

 

Nakon tunela Pečuj trasa vijaduktom prolazi preko naseljenog mjesta, ulazi u novi tunel, te preko kružnog raskršća, odnosno petlje Donja Gračanica, dva vijadukta i tunela Vraca, završava neposredno pred ulazom u tunel Zenica. Ukupna dužina ove poddionice je 9,8 kilometara, saopćeno je nakon sjednice Vlade FBiH.